Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam

Câu hỏi: Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?

A. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng
B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo
C. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam
D. Kết thúc thời kì phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản

Đáp án B.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam vì:

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

– Từ khi Đảng ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối cách mạng. Việt Nam thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

– Đảng ta ra đời đã đề ra đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo. Đó là phương pháp cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin…

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.