Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet

Câu hỏi: Phát biểu nào chính xác nhất về mạng Internet

A. Là mạng lớn nhất trên thế giới
B. Là mạng cung cấp khối l­ợng thông tin lớn nhất
C. Là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP
D. Là mạng có hàng triệu máy chủ

Đáp án C.

Mạng Internet là mạng máy tính toàn cầu sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP.