Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là câu 2 trang 148 SGK Sinh học 12 nâng cao. Bài tập thuộc Chương 2 (Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa), Bài 36 (thuyết tiến hóa hiện đại).

Khái niệm tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể) dưới tác động của các nhân tố tiến hóa (quá trình đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên), được cách li sinh sản với quần thể gốc. Kết quả là xuất hiện loài mới.

Tiến hóa lớn là quá trình biến đổi trên quy mô rộng lớn, trải qua hàng triệu năm, làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài: chi, họ, bộ.

Ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn là sự hình thành loài.

Kết quả của tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Kết quả của tiến hóa nhỏ là sự xuất hiện loài mới. Kết quả của tiến hóa lớn là xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài: chi, họ, bộ.

Ví dụ về tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ

Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

STT

Vấn đề cần phân biệt Tiến hóa nhỏ

Tiến hóa lớn

1 Nội dung Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới. Là quá trình hình thành các đơn vị trên loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành.
2 Quy mô, thời gian Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn. Quy mô lớn, thời gian địa chất rất dài.
3 Phương pháp nghiên cứu Có thể nghiên cứu trực tiếp bằng thực nghiệm. Thường được nghiên cứu gián tiếp qua các bằng chứng tiến hóa vì không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
4 Phạm vi diễn ra Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi 1 loài. Diễn ra trên phạm vi nhiều loài.
5 Mức độ nghiên cứu Đã nghiên cứu và hiểu được cơ chế tiến hóa hình thành loài mới. Chưa nghiên cứu sâu về tiến hóa lớn.