Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp là một chủ đề về sinh trưởng và phát triển ở thực vật nằm trong chương trình sinh học lớp 11 THPT.

Phân biệt

Sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng thứ cấp

Khái niệm Là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh. Là hình thức sinh trưởng làm thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.
Dạng dây Một lá mầm và chóp thân hai lá mầm còn non. Hai lá mầm.
Nơi sinh trưởng Mô phân sinh đỉnh. Mô phân sinh bên (tầng sinh vỏ và tầng sinh mạch).
Đặc điểm bó mạch Xếp lộn xộn. Xếp chồng chất hai bên tầng sinh mạch.
Kích thước thân Lớn
Dạng sinh trưởng Sinh trưởng chiều cao. Sinh trưởng chiều ngang.
Thời gian sống Thường sống một năm. Thường sống nhiều năm.