Ở nước ta loại hình giao thông vận tải nào đang chiếm ưu thế

Câu hỏi: Ở nước ta loại hình giao thông vận tải nào đang chiếm ưu thế

A. Đường sắt

B. Đường biển

C. Đường sông

D. Đường ôtô

Đáp án D.

Ở nước ta loại hình giao thông vận tải đang chiếm ưu thế là đường ô tô.