Ở các nước đang phát triển châu Á trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

Câu hỏi: Ở các nước đang phát triển châu Á trong đó có Việt Nam phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

A. Đạt được hiệu quả kinh tế – xã hội cao

B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao

C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống

D. Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú

Đáp án A.

Các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung, vì:

– Các nước này đang trong giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

– Các khu công nghiệp tập trung được hình thành nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quản lí của các nước phát triển. Ngoài ra còn góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động và công nghiệp hướng ra xuất khẩu.