Nước tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp

Câu hỏi: Nước tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp

A. năng lượng

B. oxi

C. electron và hiđro

D. cả A, B, C

Đáp án C.

Nước tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp electron và hiđro.