Nước mô không bao gồm thành phần nào dưới đây

Câu hỏi: Nước mô không bao gồm thành phần nào dưới đây

A. Huyết tương

B. Hồng cầu

C. Bạch cầu

D. Tiểu cầu

Đáp án B.

Nước mô không bao gồm hồng cầu. Thành phần của nước mô bao gồm huyết tương, bạch cầu và tiểu cầu.