Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai?

Câu hỏi: Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai?

A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,…

B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị,..

C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm,…

D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân,…

Đáp án A.

Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,… đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc.