Nước là dung môi hòa tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có

Câu hỏi: Nước là dung môi hòa tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có?

A. nhiệt dung riêng cao

B. lực gắn kết

C. nhiệt bay hơi cao

D. tính phân cực

Đáp án D.

Nước là dung môi hòa tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có tính phân cực.