Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc do ai lãnh đạo

Câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc do ai lãnh đạo

A. Trần Thắng

B. Ngô Quảng

C. Hồng Tú Toàn

D. Chu Nguyên Chương

Đáp án C.

Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc là cuộc khởi nghĩa nông dân tieu biểu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Khởi nghĩa diễn ra vào này 1 -1-1851 ở Kim Điền (Quảng Tây), sau đó lan rộng ra nhiều địa phương khác do Hồng Tú Toàn lãnh đạo.