Nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là

Câu hỏi: Nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á là

A. Thái Lan

B. Việt Nam

C. Ma-lai-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a

Đáp án D.

In-đô-nê-xi-a là nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực Đông Nam Á (Mục IV, SGK/103 địa lí 11 cơ bản).