Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống

Câu hỏi: Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống

A. C, Na, Mg, N
B. H, Na, P, Cl
C. C, H, O, N
D. C, H, Mg, Na

Đáp án C.

C,H,O,N là nhóm các nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống vì nó có ở hầu hết trong các thành phần cấu tạo nên chất sống.