Nhờ khả năng trao đổi ion trong đất mà?

Câu hỏi: Nhờ khả năng trao đổi ion trong đất mà?

A. Phản ứng dung dịch đất luôn ổn định
B. Chất dinh dưỡng trong đất ít bị rửa trôi
C. Nhiệt độ đất luôn điều hòa
D. Cây trồng được cung cấp đẩy đủ và kịp thời chất dinh dưỡng

Đáp án D.

Nhờ khả năng trao đổi ion trong đất mà cây trồng được cung cấp đẩy đủ và kịp thời chất dinh dưỡng.