Nhân vật trữ tình thường gặp nhất trong ca dao là

Câu hỏi: Nhân vật trữ tình thường gặp nhất trong ca dao là

A. Trẻ em

B. Người phụ nữ

C. Người đàn ông

D. Người dân thường

Đáp án B.

Nhân vật trữ tình thường gặp nhất trong ca dao là người phụ nữ.