Nhân vật Lục Vân Tiên thuộc kiểu nhân vật nào trong văn học

Câu hỏi: Nhân vật Lục Vân Tiên thuộc kiểu nhân vật nào trong văn học?

A. Nhân vật tư tưởng

B. Nhân vật lý tưởng

C. Nhân vật điển hình

D. Nhân vật sử thi

Đáp án B.

Nhân vật Lục Vân Tiên thuộc kiểu nhân vật lý tưởng trong văn học.