Trang chủ / Tin học / Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thực chất là

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thực chất là

Câu hỏi: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thực chất là

A. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin

B. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật thông tin

C. Ngôn ngữ SQL

D. Ngôn ngữ bậc cao

Đáp án A.

Giải thích: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thực chất là ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin đươc gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Thao tác dữ liệu gồm: Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…).

Có thể bạn quan tâm

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là

Câu hỏi: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là A. Phần mềm dùng tạo …