Ngành thực vật đa dạng và tiến hóa nhất là ngành

Câu hỏi: Ngành thực vật đa dạng và tiến hóa nhất là ngành

A. Rêu
B. Quyết
C. Hạt trần
D. Hạt kín

Đáp án D. Ngành thực vật đa dạng và tiến hóa nhất là ngành hạt kín.

Giải thích:

Hạt kín là ngành đa dạng và tiến hóa nhất, chiếm 90% trong số thực vật còn tồn tại đến ngày nay. So với hạt trần, hạt kín đã tiền hóa hơn là hạt được bảo vệ trong quả. Hạt kín tiến hóa hơn hẳn so với quyết và rêu.