Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

Câu hỏi: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

A. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ

B. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

C. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém

D. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

Đáp án A.

Nếu tuyến yên tiết quá ít hoocmôn sinh trưởng (GH) thì dẫn đến hiện tượng người nhỏ bé còn nếu tiết quá nhiều dẫn đến hiện tượng người khổng lồ.