Mục tiêu phân bố dân cư hợp lý của chính sách dân số nước ta nhằm mục đích

Câu hỏi: Mục tiêu phân bố dân cư hợp lý của chính sách dân số nước ta nhằm mục đích

A. giảm sự chênh lệch lao động giữa các vùng

B. giảm lao động thừa ở thành thị

C. hạn chế tập trung đông dân cư vào đô thị lớn

D. khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh của từng vùng, miền

Đáp án D.

Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh của từng vùng, miền.