Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm muối đó là

Câu hỏi: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

A. NaCl

B. MgCl2

C. Na2CO3

D. KHSO4

Đáp án C: Na2CO3