Một lớp học có 28 học sinh trong đó số em nam bằng 2/5 số em nữ

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng 2/5 số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Đáp án:

Tổng số phần bằng nhau là 2 + 5 = 7 (phần)

Số học sinh nữ là 28 : 7 x 5 = 20 (học sinh)

Số học sinh nam là 28 – 20 = 8 (học sinh)