Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới

Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể (Sách giáo khoa Sinh học 12 trang 164). Mật độ quần thể là đặc tính cơ bản quan trọng của mỗi quần thể.

Một số câu hỏi trắc nghiệm về mật độ cá thể của quần thể.

Câu 1: Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới

A. Khả năng sinh sản và mức độ tử vong của các cá thể trong quần thể.

A. Kiểu phân bố cá thể của quần thể.

B. Cấu trúc tuổi của quần thể.

C. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

Đáp án A. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể.

Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể

Câu 2: Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới 

A. Khối lượng nguồn sống trong môi trường phân bố của quần thể.

B. Tập tính sống bầy đàn và hình thức di cư của các cá thể trong quần thể.

C. Mức độ sử dụng nguồn sống, khả năng sinh sản và tử vong của quần thể.

D. Hình thức khai thác nguồn sống của quần thể.

Đáp án C. Mật độ cá thể của quần thể có thể ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống, khả năng sinh sản và tử vong của quần thể.

Câu 3: Mật độ cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới

(1) Mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường.

(2) Mức sinh sản của quần thể.

(3) Mức tử vong của quần thể.

(4) Kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể.

(5) Kích thước của quần thể.

Số phương án trả lời đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án C: Có 4 phương án trả lời đúng

Giải thích: Mật độ cá thể trong quần thể là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể, vì mật độ cá thể ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường, khả năng sinh sản và tử vong của quần thể, kiểu phân bố cá thể trong quần thể.