Mạng diện rộng là

Câu hỏi: Mạng diện rộng là

A. Mạng LAN
B. Mạng Wifi
C. Mạng internet
D. Mạng WAN

Đáp án B. Mạng Wifi.