Luật an ninh mạng có hiệu lực kể từ ngày tháng năm nào?

Câu hỏi: Luật an ninh mạng có hiệu lực kể từ ngày tháng năm nào?

Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 1/1/2019. Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, bên cạnh đó là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.