Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất

Câu hỏi: Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát

B. Đất thịt nặng

C. Đất thịt nhẹ

D. Đất cát pha

Đáp án A.

Đất cát giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất do có các hạt lớn và chứa ít chất mùn (SGK Công nghệ 7, trang 9).