Loại axit nucleic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribosome

Câu hỏi: Loại axit nucleic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribosome

A. ADN
B. mARN
C. rARN
D. tARN

Đáp án C: rARN kết hợp với protein tạo thành ribosome.