Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít?

Câu hỏi: Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít?

A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức

B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng các nước phát xít

D. Chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh

Đáp án D.

Chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.