Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước

Câu hỏi: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án D.

Trong lịch sử xã hội có giai cấp đã tồn tại bốn hình thái kinh tế xã hội: chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Phù hợp với bốn hình thái kinh tế xã hội đó đã có bốn kiểu nhà nước: nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa.