Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây

Câu hỏi: Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây

A. Không khí khô

B, Nước tinh khiết

C. Thủy tinh

D. Dung dịch muối

Đáp án D.

Dung dich muối không phải là điện môi nên không thể nói về hằng số điện môi.