Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học

Câu hỏi: Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học

A. nhiều hơn 2

B. 3

C. 4

D. 2

Đáp án A.

Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.