Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng lớp 12

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Vị trí tương đối của hai điểm đối với một đường thẳng

Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng