Khí HCl tan nhiều trong nước vì

Câu hỏi: Khí HCl tan nhiều trong nước vì

A. Phân tử HCl phân cực
B. HCl là hợp chất của halogen.
C. Cl có số oxi hóa âm.
D. HCl là hợp chất ion

Đáp án A.

Khí HCl tan nhiều trong nước vì phân tử HCl phân cực cực mạnh.