Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân là

Câu hỏi: Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân là

A. Phật giáo

B. Nho giáo

C. Đạo giáo

D. Kitô giáo

Đáp án A. Phật giáo.