Hình thức cai trị của thực dân anh ở Ấn Độ là

Câu hỏi: Hình thức cai trị của thực dân anh ở Ấn Độ là

A. gián tiếp

B. trực tiếp

C. giao toàn quền cho người Ấn Độ

D. kết hợp gữa nắm quyền cai trị và thông qua người Ấn Độ

Đáp án D.

Hình thức cai trị của thực dân anh ở Ấn Độ là kết hợp gữa nắm quyền cai trị và thông qua người Ấn Độ.