Hiện tượng liền rễ ở cây thông nhựa là ví dụ minh họa cho mối quan hệ

Câu hỏi: Hiện tượng liền rễ ở cây thông nhựa là ví dụ minh họa cho mối quan hệ

A. cạnh tranh cùng loài

B. hỗ trợ cùng loài

C. hỗ trợ khác loài

D. ức chế – cảm nhiễm

Đáp án B.

Hiện tượng liền rễ ở cây thông nhựa là ví dụ minh họa cho mối quan hệ hỗ trợ cùng loài. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.