Hệ thống đê ngăn lũ lớn nhất nước ta thuộc hệ thống sông

Câu hỏi: Hệ thống đê ngăn lũ lớn nhất nước ta thuộc hệ thống sông

A. sông Hồng

B. sông Mã

C. sông Đồng Nai

D. sông Cửu Long

Đáp án A.

Hệ thống đê ngăn lũ lớn nhất nước ta thuộc hệ thống sông Hồng.