Hệ sinh thái bao gồm những thành phần nào?

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và nơi sống của chúng (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các sinh vật trong quần xã luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh. Nhờ các tác động qua lại đó mà hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Một hệ sinh thái bao gồm 2 thành phần cấu trúc: thành phần vô sinh là môi trường vật lí (sinh cảnh) và thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật.

Câu hỏi trắc nghiệm về hệ sinh thái.

Hệ sinh thái bao gồm:

A. Sinh vật sản xuất và sinh vật phân giải

B. Tầng tạo sinh và tầng phân huỷ

C. Quần xã sinh vật và nơi sống của chúng (sinh cảnh)

D. Sông, biển, rừng

Đáp án C.

Giải thích: Hệ sinh thái = Quần xã sinh vật + nơi sống của chúng (sinh cảnh).