Hệ điều hành nào mà nhiều chương trình được thực hiện cùng một lúc và nhiều người được đăng nhập vào hệ thống

Câu hỏi: Hệ điều hành nào mà nhiều chương trình được thực hiện cùng một lúc và nhiều người được đăng nhập vào hệ thống

A. Đa nhiệm nhiều người dùng

B. Đơn nhiệm 1 người dùng

C. Đa nhiệm 1 người dùng

D. Kết quả khác

Đáp án A.

Hệ điều hành mà nhiều chương trình được thực hiện cùng một lúc và nhiều người được đăng nhập vào hệ thống là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng. Hệ điều hành này rất phức tạp, đòi hỏi máy phải có bộ xử lí mạnh, bộ nhớ trong lớn như Windows 2000 Server.