Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có

Câu hỏi: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có

A. năng lượng liên kết càng lớn

B. năng lượng liên kết càng nhỏ

C. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ

D. năng lượng liên kết riêng càng lớn

Đáp án A.

Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có năng lượng liên kết ∆E = ∆m.c2 càng lớn.