Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là

Câu hỏi: Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là

A. sqrt(x)

B. sqr(x)

C. abs(x)

D. exp(x)

Đáp án B.

Trong Pascal, hàm cho giá trị bằng bình phương của x là Sqr(x).