Giáo dục Nho học có hạn chế gì

Câu hỏi: Giáo dục Nho học có hạn chế gì?

A. Không khuyến khích việc học hành thi cử

B. Nội dung chủ yếu là kinh sử

C. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học

D. Không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế

Đáp án D.

Hạn chế của giáo dục Nho học là: không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế (Mục 1 Phần II Trang 103 SGK Lịch sử 10 cơ bản).