Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào dưới đây

Câu hỏi: Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào dưới đây

A. Đạo đức, tình cảm
B. Đạo đức, pháp luật
C. Truyền thống, văn hóa
D. Truyền thống, quy mô gia đình

Đáp án B.

Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố: Đạo đức, pháp luật.