Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang

A. Quyền lực được tập trung tối đa vào trong tay Hùng Vương.

B. Tiềm tàng nguy cơ chia rẽ, cát cứ ở các chiềng, chạ.

C. Tổ chức theo mô hình quân chủ, đơn giản, sơ khai.

D. Tổ chức đơn giản, chưa khoa học.

Đáp án C.

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang theo mô hình quân chủ, đơn giản, sơ khai.