Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh

Câu hỏi: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh

A. HCl

B. H2SO4

C. HNO3

D. HF

Đáp án D.

Dung dịch HF không thể chứa trong bình thủy tinh vì axit HF có tính chất đặc biệt là tác dụng với silicdoxit (SiO2) (có trong thành phần của thủy tinh) nên sẽ làm tan thủy tinh (4HF + SiO2—>SiF4 + 2H2O).