Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ

Câu hỏi: Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ

A. Tổng hợp glucôzơ

B. Tiếp nhận CO2

C. Thực hiện quang phân li nước

D. Hấp thụ năng lượng ánh sáng

Đáp án D.

Các sắc tố quang hợp (diệp lục) có nhiệm vụ hấp thu năng lượng ánh sáng.