Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic axit oleic

Câu hỏi: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo)?

A. 3
B. 4
C. 6
D. 5

Đáp án C: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được 6 loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo).