Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì

Câu hỏi: Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì

A. dãy bit đáng tin cậy hơn

B. dãy bit được xử lí dễ dàng hơn

C. dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn

D. máy tính chỉ làm việc với hai kí hiệu 0 và 1

Đáp án D.

Máy tính không thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên mà sử dụng ngôn ngữ riêng được gọi là ngôn ngữ máy tính nên dữ liệu để được xử lí cần phải mã hóa thành dãy bit.