Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào

Câu hỏi: Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào

A. Cây lúa

B. Cây gia vị

C. Cây lúa nước

D. Các cây lương thực và gia vị

Đáp án C.

Đông Nam Á là quê hương của cây lúa nước, hình ảnh bó lúa còn là biểu tượng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.