Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay trước đây thuộc dinh nào của phủ Gia Định

Câu hỏi: Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay trước đây thuộc dinh nào của phủ Gia Định

A. Dinh Trấn Biên

B. Dinh Phiên Trấn

C. Dinh Trấn Quốc

D. Tất cả các dinh trên

Đáp án A.

Dinh Trấn Biên.